English


Katalog 146

B. S. Albinus, Explicatio tabularum anatomicarum B. Eustachii ... Leiden 1744.