English


Katalog 151

J. Aventinus (d. i. J. Thurmair), Annalium Boiorum ... libri VII. Ffm. 1627.